top of page

NETYKIETA

 

Netykieta – 10 złotych zasad

 

Internet dociera dzisiaj do zdecydowanej większości domów, ciężko znaleźć (oczywiście mówię tu o relatywnie młodych pokoleniach) kogoś, kto nie wie jak z niego korzystać. Czy aby na pewno?

 

Mimo coraz bardziej swobodnego przepływu informacji, coraz większą liczbę osób wydaje się omijać jedna z tych najistotniejszych – co to jest netykieta i dlaczego powinno się jej przestrzegać. Spieszę zatem z odpowiedziami:

Netykieta jest to zbiór zachowań, które zapewniają kulturalną i sprawną komunikację z innymi. Dlaczego warto jej przestrzegać? Bo trzymając się tych kilku reguł nikt, nigdzie nie weźmie Cię za idiotę, oprócz tego wszyscy o wiele łatwiej Cię zrozumieją, otrzymasz lepsze i bardziej kulturalne odpowiedzi na pytania jakie zadajesz i zyskasz sobie sympatię danej społeczności internetowej. Do rzeczy:

 

Jako, że netykieta dotyczy wielu dziedzin życia internetowego, jak komunikatory, e-maile, kanały IRC, itp. a nie chcę się za bardzo rozpisywać, skupię się na zachowaniu na forach internetowych, oraz zasadach ogólnych.

 

1. Nie spamuj.

Stworzyłeś nową stronę? Teraz poczytaj trochę o metodach promocji, bo Twoje spamujące tematy na forach i tak trafią szybko do kosza, a nieznajomi na GG czy przez e-mail i tak w to nie klikną (a nawet jak klikną to szybko wyjdą;). Słowem – to nic nie daje, chyba że miałeś na celu kogoś poirytować.

 

2. NIE PISZ WIELKIMI LITERAMI

Tego fenomenu naprawdę ciężko się pozbyć, bo ludzie którzy lubią to praktykować są święcie przekonani, że w ten sposób bardziej do nas dotrą/dotrą do większej liczby odbiorców. Otóż przyjęło uważać się, że WIELKIE LITERY używane w Internecie to KRZYK i na pewno w niczym Ci to nie pomoże.

 

3. Jasno formułuj swoje problemy

Jeżeli masz jakiś problem i zadajesz pytanie na forum, nie nazywaj swojego tematu „Problem” bo przecież co drugi temat mógłby mieć taką nazwę. Osoba przeglądająca listę tematów najprawdopodobniej go zignoruje, bo nie wie czy w ogóle będzie mógł jakkolwiek Ci pomóc, czy chociażby wypowiedzieć się na dany temat. Tytuły e-maili/tematów na forum nadawaj tak, żeby dawały ogólny zarys poruszanych w nich kwestii.

 

4. Nie używaj niestandardowych czcionek o niestandardowych rozmiarach.

Trochę finezji nigdy nikomu nie zaszkodziło, ale w publicznych grupach dyskusyjnych przyjęło się używać standardowej czcionki o standardowym rozmiarze i kolorze. Odchodzenie od tej normy w niczym nie pomaga, a możesz zmniejszyć czytelność swojej wiadomości.

 

5. Nie przesadzaj z symbolami !!!!!!! =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Taki uśmiech jak powyżej może co najwyżej sprawić, że ktoś pomyśli że masz jedną parę oczu i 15 otworów gębowych. Jeżeli już musisz używać wykrzyknika, postaw jeden – wystarczy. Jeżeli chcesz walnąć emotkę – zapewniam Cię, że jedna również wystarczy.

 

6. Nie bądź trollem

Jeżeli coś Cię denerwuje – zostaw to dla siebie. Nic nie wnoszące do dyskusji komentarze, docinki, głupie teksty czynią z Ciebie niedojrzałe dziecko, którym przecież nie chcesz w niczyich oczach być.

 

7. Nie karm trolla

Jeżeli widzisz, że ktoś nie stosuje się do powyższego punktu – nie komentuj tego, on tylko na to czeka i rzuci kolejnym głupim nic nie wnoszącym do tematu tekstem. W tej sytuacji nikt nie będzie dociekał kto ma rację – oboje zostaniecie wrzuceni do tego samego worka (a mówiąc bardziej metaforycznie – do tej samej piaskownicy).

 

8. Bądź wyrozumiały

Pamiętaj, że co dla Ciebie oczywiste, dla innych niekoniecznie musi być zrozumiałe. Nie irytuj się, kiedy nie możesz się z kimś dogadać, szanuj innych, a inni będą szanowali Ciebie. Każdy kiedyś zaczynał.

 

9. Nie odsyłaj do Google

W wyszukiwarkach internetowych można znaleźć wszystko, co nie znaczy że nie można zapytać o to na forum. Owszem czasami ludzie bywają zbyt skrajni, ale jeżeli już musisz to skomentować, to przynajmniej podsuń mu przy okazji interesujące go linki i jako dodatek wspomnij, że w sumie to szybciej by mu było znaleźć to samodzielnie.

 

10. Platynowa zasada – bądź kulturalny.

Nawet jeżeli nie będziesz znał żadnej zasady netykiety, to będąc kulturalnym użytkownikiem nie powinieneś nikomu zaszkodzić. Pamiętaj, że po drugiej stronie ekranu również siedzi człowiek, a sam fakt że jest daleko nie czyni z Ciebie osoby, która ma prawo go obrażać bez konsekwencji. Traktuj innych tak, jak chciałbyś żeby traktowali Ciebie. Z czasem zaczną to robić.

 

 

Więcej informacji dotyczących zachowania i zasad netykiety na stronie :

 

 http://netykieta.prv.pl/

 

lub

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

 

lub

 

http://www.irc.pl/netykieta

Statut Szkoły.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin jest załacznikiem do statutu Polskiej Szkoły im.św. Urszuli Ledóchowskiej we Franklin Park.
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowien niniejszego Regulaminu.

 

II. ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 • Polska Szkoła im.św.Urszuli Ledóchowskiej powstaje z incjatywy Rodziców, jest instytucją niedochodową, sponsorowaną i utrzymywaną przez rodziców .

 • Do szkoły uczęszczać mogą wszystkie dzieci bez względu na narodowość, rasę i wyznanie , które chcą poznać tradycje, kulturę i literaturę Polski.

 • Główny celem szkoły jest nauka języka polskiego, historii i geografii Polski.

 • Religia nie jest obowiązkowa, dzieci nie muszą w niej uczestniczyć jeżeli takie jest życzenie rodziców.

 • Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. i Sakramentu Bierzmowania, odbywa się w ramach lekcji religii, które włączone są w godziny lekcyjne, nie przyjmujemy do szkoły tylko na samą religię.

 • Do Pierwszej Komunii św. przystępują uczniowie Klasy 3.

 • Do Sakramentu Bierzmowania uczniowie Klasy 8.

 

Nabór do szkoły:

 • Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 • Do szkoły uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli 4 lata -przedszkole,

 • 5 lat - klasa 0 oraz 6 lat - klasa 1 szkoły podstawowej lub odpowiednio do danej klasy na podstawie świadectwa szkolnego z klasy niższej.

 •  Do liceum może być przyjęty uczeń, który ukończył szkołę podstawową. Istnieje możliwość przyjęcia ucznia do danej klasy bez

        okazania stosownego  świadectwa, pod warunkiem, że pozytywnie przejdzie on test klasyfikacyjny do tej klasy.

 • Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązujacego w niej programu dydaktyczno - wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.

 • Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy,  formularz dotyczacy fotografowania dziecka.

 

Termin trwania zajęć szkolnych:

 • Zajęcia szkolne rozpoczynają się w pierwszy piątek września i trwają do drugiego piątku maja (o godz.4.45pm kończą o godz.8.00pm)

REGULAMIN SZKOŁY; REGULAMIN UCZNIA

I. Uczeń ma prawo do:

 

1.    Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.

2.    Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami 

        przemocy.

3.    Ochrony i poszanowania godności osobistej.

4.    Swobody wyrażania myśli i przekonań oraz zainteresowań.

5.    Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

6.    Pomocy w przypadku trudności w nauce.

7.   Uczestnictwa w imprezach szkolnych i zajęciach dodatkowych.

 

II. Obowiązki ucznia

 

      • Językiem obowiązkowym w szkole jest język polski

      Nauka w szkole odbywa się w każdy piątek w/g kalendarza na poszczególny rok szkolny ( podany do wiadomości uczniów).

      • Uczeń ma obowiązek:

      • punktualnie przychodzić na lekcję.

      • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

      • troszczyć się o honor szkoły, jej dobre imię, szanować i wzbogacać jej tradycje.

      • przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

      • chronić własne życie i bezpieczenstwo, dbać o zdrowie i higienę.

      • dbać o ład, porządek i estetykę swojej klasy, atmosferę w niej panującą oraz wspólne użytkowane dobra i pomoce szkolne

         (zachować czystość w miejscach użyteczności publicznej; toalety ). Szkody wyrządzone przez ucznia całkowicie pokrywają jego

         rodzice lub opiekunowie.

      • każda nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna na piśmie w dniu powrotu do szkoły, telefonicznie

         lub mailowo.

      • uczeń ma obowiąk nadrobić zaległości wynikające z jego nieobecności.

      • pięciodniowa nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje nieklasyfikowanie, a 6 dni nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie

         z listy uczniów. W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin z zaległego materiału oraz

         warunkową promocję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDOZWOLONE JEST:

 

      •  bieganie po korytarzach, zachowywanie się głośno, używanie niecenzurowanych słów zarówno w języku polskim jak i angielskim.

      • wychodzenie lub opuszczanie budynku szkolnego bez zgody dyrekcji szkoły lub nauczyciela/opiekuna.

      • zabrania się  używania tylnych wyjść z budynku szkoły.

      • zabrania się przynoszenia do szkoły przedmiotów niezwiązanych z nauką w szkole, przedmiotów wartościowych oraz

        przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu. Zabrania się bez zgody nauczyciela/opiekuna używania telefonów komórkowych i

        innych urządzeń elektronicznych.

 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież przedmiotów wartościowych (gry video, telefony komórkowe, pieniądze, biżuteria itp) na terenie placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Nagrody:

    za pilność, wzorowe zachowanie i postępy w nauce uczeń zostaje wyróżniony przez nauczyciela:

    - na forum klasy,

    - na forum szkoły,

    - na szkolnej stronie internetowej,

    - uhonorowany zostaje dyplomem lub nagrodą.

 

III. Kary:

 

• upomnienie wychowawcy,

• upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

• telefoniczne lub pisemne zawiadomienie rodziców/opiekunów o nagannym zachowaniu ucznia,

• zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

• skreślenie z listy uczniów,

 

Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

 

 

NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ PRZYJETY I ZATWIERDZONY NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ.

 

 Rodzice:

 

 •  Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący się posłać dziecko do Polskiej Szkoły wchodzą w skład Rady Rodziców /Rady Szkoły.

 •  Rodzice zobowiązani są do:

a) regularnego posyłania dzieci do szkoły na zajęcia i systematycznego sprawdzania postepów dziecka w nauce.
b) pomagania w odrabianiu zadań domowych.
c) uczestniczenia w zebraniach szkolnych.
d) usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień.
e) dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie.
f) punktualnego przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach.
g) odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji.
h) pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka.
i) odbywania dyżurów w szkole podczas zajęć w wyznaczonym terminie . W przypadku kiedy rodzic nie może zgłosić się w terminie, który mu przypada jest zobowiązany zorganizować na swoje miejsce zastępstwo i powiadomić o zmianach wychowawcę klasy lub koordynatora dyżurów.
j) powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły.
k) pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych.

 Rodzice lub opiekunowie będę obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.

 

 

Wszystkie postanowienia Polskiej Szkoły im.św. Urszuli Ledóchowskiej obowiązują od dnia 4 września 2014 roku.

bottom of page